OurTeam

Maria Tkachenko - COO

MariaTkachenko COO

Yuriy Davydov - CEO, founder

YuriyDavydov CEO, founder

Konstantin Davydov - ССО, co-founder, senior designer

KonstantinDavydov ССО, co-founder,
senior designer

Julia Davydova - CVO

JuliaDavydova CVO

Olga Korzhavina - project manager

OlgaKorzhavina project manager

Emilia Glazunova - senior project manager

EmiliaGlazunova senior project manager

Anna Davydova - development manager

AnnaDavydova development manager

Elena Bykova - development manager

ElenaBykova development manager

Christina Kuzmenko - project manager

ChristinaKuzmenko project manager

Natalia Daniliuk - project manager

NataliaDaniliuk project manager

Dmitry Arbuzov - senior PHP developer, Magento 1&2/ReactJS developer

DmitryArbuzov team lead, senior PHP developer, Magento 1&2/ReactJS developer

Rustam Uteev - senior PHP, WordPress/Laravel/Vue.js developer

RustamUteev senior PHP developer, WordPress/Laravel/Vue.js developer

Sergey Tolstik - PHP developer, WP/Laravel developer

SergeyTolstik PHP developer, WP/Laravel developer

Vladislav Egorov - junior PHP, Laravel/Open Cart/Vue JS developer

VladislavEgorov junior PHP developer, Laravel/Open Cart/Vue JS developer

Alexey Polyakevich - junior PHP, WordPress/React JS developer

AlexeyPolyakevich junior PHP developer, WordPress/React JS developer

Maxim Kuznetsov - junior PHP, Laravel/Vue JS developer

MaximKuznetsov junior PHP developer, Laravel/Vue JS developer

Julia Borodich - quality assurance

JuliaBorodich quality assurance